Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY DARKOBOT.CZ A POŠTOVBNÍ-HOLUB.CZ

vydané na základě § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


(dále jen "Podmínky"

Obchodní společnost Netsimple Conspiracy s.r.o., se sídlem Lautnerova 3171/4 , Šumperk PSČ: 787 01, IČO: 28645669 (dále jen „Poskytovatel“) je poskytovatelem služby Darkobot.cz, a Poštovní-holub.cz spočívající v zajištění software a dalších nástrojů pro (i) tzv. email marketing, jehož prostřednictvím mohou fyzické či právnické osoby (dále jen „Uživatelé či Uživatel“) v rámci marketingové strategie oslovovat své zákazníky (dále jen „Zákazníci“) elektronickou formou na síti Internet pomocí webového prostědí darkobot.cz a postovni-holub.cz a e-mailů (dále jen „Služba“) 

Typ Služby nabízené Poskytovatelem 

Podmínkou pro zahájení poskytování Služby Darkobot.cz a Poštovní-holub.cz Uživateli je on-line registrace Uživatele prostřednictvím Webové stránky Poskytovatele. Smlouva o poskytování služby Dakobot.cz a Poštovní-holub.cz je mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena v okamžiku, kdy Uživatel při registraci kliknutím elektronicky potvrdí, že souhlasí s těmito Podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování Služby Darkobot.cz a Poštovní-holub.cz.
Při uzavření Smlouvy si Uživatel zvolí své uživatelské jméno a heslo pro využívání Služby. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou. Náklady na prostředky komunikace na dálku se u Uživatelů neliší od základní sazby (tj. sazby za internetové či telefonické připojení dle podmínek operátora Uživatele, Poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky). Náklady na internetové či telefonické připojení a náklady na zasílání jakýchkoli dokumentů v písemné podobě (např. poštou) Poskytovateli si hradí Uživatelé sami. 

Podmínky poskytování Služby

 1. Uživatel se zavazuje zajistit, aby obsah e-mailů zasílaných prostřednictvím Služby Zákazníkům (dále jen „E-maily“) nebyl v rozporu s platnými právními předpisy (zejména s předpisy na ochranu veřejného pořádku, veřejného zdraví, bezpečnosti státu, spotřebitele, společenských menšin a práva na soukromí) (i) České republiky, (ii) státu, jehož je příslušníkem nebo ve kterém se fyzicky nachází Uživatel a/nebo (iii) státu, jehož je příslušníkem nebo ve kterém se fyzicky nachází Zákazník nebo s dobrými mravy (tzv. „boni mores“) v uvedených státech. Zjistí-li Poskytovatel, že obsah E-mailů je dle jeho názoru v rozporu s pravidly uvedenými v tomto odstavci, je oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele (i) tento obsah z E-mailů Zpráv odstranit nebo (ii) zcela zastavit poskytování Služby Uživateli. Poruší-li Uživatel svoji povinnost podle tohoto odstavce Podmínek, nese veškeré právní následky, které v důsledku porušení této povinnosti vzniknou. Uživatel je dále povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích osob vůči Poskytovateli v důsledku porušení výše uvedeného závazku Uživatele. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetích osob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení výše uvedeného závazku, kterou se Uživatel zavazuje Poskytovateli a/nebo třetím osobám uhradit. 

  2.Použije-li Uživatel v E-mailech Zprávách obrázky, text či jiné prvky, na kterých váznou práva třetích osob, zejména autorská a průmyslová práva, je Uživatel povinen v případech, kde to ukládá platný právní předpis (i) České republiky, (ii) státu, jehož je příslušníkem nebo ve kterém se fyzicky nachází Uživatel a/nebo (iii) státu, jehož je příslušníkem nebo ve kterém se fyzicky nachází Zákazník, obstarat si nejpozději ke dni zahájení rozesílání E-mailů Zpráv Zákazníkům na vlastní náklady a v souladu se zákonem stanovenými podmínkami příslušný souhlas oprávněných osob (např. autorů děl, majitelů ochranných známek, vydavatelství a jiných oprávněných osob). Na žádost Poskytovatele je Uživatel povinen takový souhlas předložit Poskytovateli k nahlédnutí. Zjistí-li Poskytovatel, že obsah E-mailů Zpráv je dle jeho názoru v rozporu s pravidly uvedenými v tomto odstavci, je oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele (i) tento obsah z E-mailů Zpráv odstranit nebo (ii) zcela zastavit poskytování Služby Uživateli. Poruší-li Uživatel svoji povinnost podle tohoto odstavce Podmínek, nese veškeré právní následky, které v důsledku porušení této povinnosti vzniknou. Uživatel je dále povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků oprávněných osob vůči Poskytovateli v důsledku porušení výše uvedeného závazku Uživatele. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a oprávněných osob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení výše uvedeného závazku, kterou se Uživatel zavazuje Poskytovateli a/nebo oprávněným osobám uhradit.

 2. Uživatel se zavazuje zajistit, aby E-maily Zprávy rozesílané jeho Zákazníkům neměly podobu spamu. Pro účely těchto Podmínek se za spam považuje jakékoli nevyžádané sdělení zaslané prostřednictvím e-mailu zprávy příjemci bez jeho předchozího souhlasu (dále jen „Spam“). Za Spam se dále také považuje jakékoli sdělení, sloužící k přímé či nepřímé propagaci zboží, i služeb nebo image podniku fyzické nebo právnické osoby (dále jen “Obchodní sdělení“), které:

  1. není jasně a zřetelně označeno jako obchodní sdělení;

  2. skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje;

  3. je zasláno bez platné e-mailové adresy , na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány.

 3. Za Spam se dále považuje i E-mail Zpráva, zaslané Zákazníkovi poté, co Zákazník uvědomil Uživatele, že si další zasílání E-mailů Zpráv od tohoto Uživatele nepřeje. Za Spam se rovněž považuje i E-mail Zpráva, jejichž obsah se týká prodeje či propagace léků na předpis, prodeje alkoholu a tabákových výrobků, drog, střelných zbraní, on-line gamblingu (on-line hazardních her), pedofilie a podobných lékařsky uznávaných odchylek a poruch.

 4. Zjistí-li Poskytovatel, že E-maily Zprávy lze dle jeho názoru považovat za Spam, je oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele (i) tyto E-maily Zprávy odstranit nebo (ii) zcela zastavit poskytování Služby Uživateli. Uživatel nese veškeré právní následky, které v důsledku porušení jeho povinnosti nezasílat E-maily Zprávy, které mohou být považovány za Spam, vzniknou. Uživatel je dále povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích osob vůči Poskytovateli v důsledku porušení výše uvedeného závazku Uživatele. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetích osob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení výše uvedeného závazku, kterou se Uživatel zavazuje Poskytovateli a/nebo třetím osobám uhradit.

 5. Poskytovatel je za účelem prověření souladu s platnými právními předpisy a dobrými mravy a prověření, zda se nejedná o Spam, oprávněn provádět kontrolu obsahu E-mailů Zpráv.

 6. Uživatel se zavazuje, že bude pro zasílání E-mailů používat pouze e-mailové adresy těch Zákazníků, kteří mu k zasílání E-mailů prokazatelně udělili předchozí souhlas nebo se kterými má Uživatel prokazatelně již existující vztah a získal od nich v rámci tohoto vztahu jejich e-mailové adresy. Uživatel musí disponovat časovým údajem, kdy konkrétní zákazník / e-mail udělil souhlas k zasílání e-mailů.

 7. Poskytovatel je u SlužbyDarkobot.cza Poštovní-holub.cz oprávněn stanovit limit pro objem dat obsažených v jednom E-mailu Zprávě.

 8. Uživatel bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy mu nevzniklo jakékoli právo (např. ve formě licence) k softwaru používaného Poskytovatelem při provozování Služby (dále jen „Software“). Uživatel se zavazuje, že bude Software využívat pouze pro svou potřebu v souvislosti s řádným využíváním Služby a pro účel, pro který byla Služba vytvořena, nezpřístupní jej žádným způsobem třetím osobám, a nebude provádět reverse engineering Softwaru ani se o to pokoušet.

 9. Poskytovatel je povinen prostřednictvím Služby zajistit rozeslání E-mailů Zpráv, za jejich doručení Zákazníkům však nenese žádnou odpovědnost a to v případe služby Poštovní-holub.cz.

 10. Poskytovatel má právo bez předchozího upozornění dočasně zastavit poskytování služby za následujících okolností:

  1. Odeslání většímu počtu uživatelů než je služba nastavena

  2. Faktura v prodlení více jak 14 dní


Povinné náležitosti obsahu E-mailů služba Poštovní-holub.cz

 1. Uživatel se zavazuje zajistit, aby všechny E-maily rozesílané pomocí Služby jeho Zákazníkům obsahovaly následující náležitosti:

  1. označení Uživatele, který E-maily rozesílá;

  2. e-mailová adresa, ze které byl E-mail odeslán, je funkční;

  3. platnou e-mailovou adresu, na kterou může Zákazník přímo a účinně zaslat Uživateli zprávu a Uživatele kontaktovat;

  4. viditelně umístěný odhlašovací odkaz, v podobě stanovené Poskytovatelem nebo jím předem schválené, pro automatizované odhlášení Zákazníkem, který může Zákazník použít k vyjádření svého nesouhlasu se zasíláním dalších E-mailů. Uvedený link musí být pro Zákazníka použitelný nejméně po dobu 30 dnů od odeslání E-mailu. Uživatel není po předchozím souhlasu Poskytovatele povinen uvést v E-mailu odhlašovací odkaz (tato výjimka se vztahuje na E-maily, které neobsahují Obchodní sdělení).

 2. Uživatel se zavazuje zajistit, aby všechna Obchodní sdělení rozesílaná v E-mailech Zprávách pomocí Služby jeho Zákazníkům obsahovala kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci také jasné a zřetelné označení, že se jedná o obchodní sdělení.

 3. Zjistí-li Poskytovatel, že E-maily Zprávy Uživatele neobsahují povinné náležitosti uvedené výše, je oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele (i) zastavit další zasílání E-mailů Zpráv nebo (ii) zcela zastavit poskytování Služby Uživateli. Poruší-li Uživatel uvedenou povinnost, nese veškeré právní následky, které v důsledku porušení této povinnosti vzniknou. Uživatel je dále povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích osob vůči Poskytovateli v důsledku porušení výše uvedeného závazku Uživatele. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetích osob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení výše uvedeného závazku, kterou se Uživatel zavazuje Poskytovateli a/nebo třetím osobám uhradit.

 4. Uživatel se zavazuje sdělit Poskytovateli svoji adresu a telefonní číslo, na kterých je možno jej osobně/telefonicky kontaktovat. Uživatel uděluje Poskytovateli souhlas, aby Poskytovatel na výzvu Zákazníka sdělil uvedené údaje Zákazníkovi.


Technické požadavky pro užívání Služby

 1. Uživatel je srozuměn s tím, že pro řádné užívání Služby email je třeba z jeho strany splnit následující technické požadavky: internetový prohlížeč Internet Explorer 8 a vyšší, Mozilla Firefox 3 či další prohlížeče na bázi Gecko, Konqueror nebo Safari, platforma Windows, MacOS nebo UNIX. V případě použití jiného prohlížeče může být omezena funkcionalita systému a některé funkce nebudou zcela dostupné.

 2. Uživatel je dále srozuměn s tím, že pro vyšší kompatibilitu obsahu E-mailů je vhodné používat interní HTML editor nebo editory třetích stran, které generují HTML kód dle standardu W3C.Úhrada za Službu a platební podmínky

 1. Výše úhrady za Služby bude stanovena na základě ceníku umístěného na webové stránce Poskytovatele (dále jen „Ceník"). Poskytovatel si vyhrazuje právo během trvání smluvního vztahu s Uživatelem výši poplatků a úhrad v Ceníku jednostranně upravit. Tuto změnu je Poskytovatel povinen Uživateli oznámit nejméně 30 dní před vstoupením změny v platnost.

 2. Při výpočtu úhrady za užívání Služby se Poskytovatel řídí počtem oslovených zákazníků E-mailem. Počet odeslaných zpráv nemá na cenu vliv.

 3. Uživatel hradí Službu buď prostřednictvím předem zakoupeného časového období, který bude Uživatel postupně čerpat, nebo na základě faktury - daňového dokladu, vystavené Poskytovatelem a zaslané Uživateli, a to bankovním převodem nebo pomocí platebního systému.

 4. Kredit na časové období lze zakoupit převodem peněžních prostředků z bankovního účtu nebo pomocí platebního systému elektronickými platebními prostředky. Služba bude Uživateli aktivována po připsání peněžních prostředků v dohodnuté výši na zvláštní účet Uživatele zřízený Poskytovatelem. Na základě zaslaných peněžních prostředků bude Poskytovatel vystavovat Uživateli faktury - daňové doklady v elektronické podobě ve formátu PDF, ke kterým bude mít Uživatel přístup na Webových stránkách Poskytovatele a zaslán e-mailem na e-mailovou adresu uživatele.

 5. Uživatel Služby Poštovní-holub.cz a Darkobot.cz si může předplatit možnost výběrů šablon pro (newslettery) e-maily, které hodlá odeslat v rámci Služby email.

 6. Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby Uživateli v případě prodlení Uživatele s úhradou jakékoliv částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti s užíváním Služby. Poskytovatel je oprávněn účtovat si za opětovné aktivování Služby zřizovací poplatek (nebo poplatek za zřízení Služby) dle Ceníku. 

 7. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti s užíváním Služby, se Uživatel zavazuje zaplatit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Právo Poskytovatele na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) tím není dotčeno.

 8. Jakékoliv námitky vůči fakturám vystaveným Poskytovatelem Uživateli je Uživatel oprávněn uplatnit u Poskytovatele pouze písemně a ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne doručení příslušné faktury Uživateli. V případě že Uživatel v této lhůtě námitky neuplatní, platí, že žádné námitky vůči vystavené faktuře ani fakturované částce nemá. V případě oprávněnosti námitek Uživatele uplatněných u Poskytovatele v souladu s ustanoveními tohoto odstavce Podmínek se Poskytovatel zavazuje bez zbytečného odkladu vystavit Uživateli opravnou fakturu.


Ukončení platnosti Smlouvy

 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo na dobu neurčitou dle dohody Poskytovatele a Uživatele.

 2. Platnost Smlouvy může být kdykoli ukončena dohodou Poskytovatele a Uživatele.

 3. Poskytovatel i Uživatel mají právo Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

 4. Dojde-li k výpovědi Smlouvy Uživatelem, nemá tento Uživatel nárok na vrácení již zaplaceného nevyužitého kreditu na úhradu Služby a není oprávněn tento kredit použít na úhradu jiných svých závazků vůči Poskytovateli.

 5. Dojde-li k výpovědi Smlouvy Uživatelem, který hradí Službu email na základě faktury, je tento Uživatel povinen zaplatit Poskytovatelem vystavené faktury za období od data poslední fakturace do dne skončení výpovědní doby. Dojde-li k výpovědi Smlouvy Uživatelem, který si předplatil možnost náhledu e-mailů, které hodlá odeslat v rámci Služby email, před jejich odesláním Zákazníkům, nemá tento Uživatel nárok na vrácení již zaplaceného předplatného a není oprávněn toto předplatné použít na úhradu jiných svých závazků vůči Poskytovateli.

 6. Je-li Uživatel spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku, tj. uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je Spotřebitel povinen informovat Poskytovatele o odstoupení od Smlouvy formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Aby byla lhůta pro odstoupení zachována, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy Poskytovateli před uplynutím příslušné lhůty.Osobní data a důvěrnost informací

 1. Uživatel dává Poskytovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), souhlas ke zpracování svých osobních údajů, získaných Poskytovatelem, pro jejich interní využití Poskytovatelem a pro marketingové účely Poskytovatele související s provozováním Služby.

 2. Uživatel prohlašuje, že jako správce osobních údajů Zákazníků splnil ke dni uzavření Smlouvy všechny své povinnosti dle Zákona o ochraně osobních údajů včetně získání souhlasu subjektů údajů se zpracováváním jejich osobních údajů, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu trvání Smlouvy. Vznikne-li Poskytovateli v důsledku nesplnění povinnosti Uživatele dle Zákona o ochraně osobních údajů škoda, zavazuje se Uživatel Poskytovateli tuto škodu v plném rozsahu nahradit. Škodou vzniklou Poskytovateli se pro účely tohoto ustanovení rozumí zejména (i) náhrada škody subjektům údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů a (ii) pokuty uložené Úřadem pro ochranu osobních údajů či jiným správním úřadem.

 3. Poskytovatel a Uživatel si ve smyslu § 6 Zákona o ochraně osobních údajů sjednávají, že Poskytovatel jakožto zpracovatel bude zpracovávat následující osobní údaje Zákazníků: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu a stav tohoto účtu, případně další údaje dle potřeby Uživatele. Poskytovatel bude uvedené osobní údaje zpracovávat za účelem provozování Služby na základě Smlouvy. Toto ujednání platí po dobu trvání Smlouvy. Osobní údaje budou před jejich zneužitím technicky a organizačně zabezpečeny následujícím způsobem: Přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Poskytovatele, servery jsou uzamčeny v serverovně. Zálohy dat se provádějí do jiné lokality šifrovaným přenosem a přístup k nim mají pouze pověřené osoby Poskytovatele.

Reklamace

 1. V případě, že dojde z důvodů na straně Poskytovatele (i) k vadám poskytované Služby nebo (ii) k neposkytnutí Služby, je Uživatel oprávněn tyto vady u Poskytovatele reklamovat. Vady Služby lze Uživatelem u Poskytovatele reklamovat ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto vady Uživatel zjistil nebo mohl zjistit. Poskytovatel se zavazuje reklamaci uplatněnou Uživatelem podle tohoto odstavce Podmínek projednat ve lhůtě do deseti pracovních dnů od okamžiku doručení písemné reklamace Uživatele Poskytovateli a podle svých možností sjednat nápravu závadného stavu bez zbytečného odkladu. Uživatel je povinen poskytnout Poskytovateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost. V případě oprávněnosti uplatněné reklamace má Uživatel nárok na vrácení čerpaného kreditu. Pokud Uživatel hradí Službu email na základě faktury, nebude mu chybná část poskytnutého plnění účtována. Ustanovení občanského zákoníku, upravující práva z odpovědnosti za vady, se ve vztazích mezi Uživatelem a Poskytovatelem nepoužijí, neboť jsou nahrazena ujednáním v tomto odstavci Podmínek.

 2. Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení užívání Služby Uživatelem, způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.

 3. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat jednotlivých Uživatelů. Poskytovatel odpovídá pouze za ztrátu dat, která získal sám svou činností dle Smlouvy, tj. zejména za informace o doručení E-mailů Zpráv (pokud jsou dispozici), neodpovídá však za ztrátu dat Uživatelů, tj. za obsah E-mailů Zpráv, seznamy Zákazníků apod. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech poruch technické povahy na straně Uživatele či v síti Internet omezit či dočasně zastavit poskytování Služby. O této skutečnosti se Poskytovatel zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Uživatele.

 4. Informuje-li Zákazník Poskytovatele na základě E-mailu Zprávy obdržených od Uživatele, že si nepřeje, aby mu byly dále zasílány E-maily Zprávy, je Poskytovatel oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele takového Zákazníka odstranit ze seznamu adresátů E-mailů Zpráv. Stejné právo má Poskytovatel i v případě, bude-li Zákazník informovat Poskytovatele, že jím obdržené E-maily Zprávy neobsahují náležitosti stanovené těmito Podmínkami či se dle názoru Zákazníka jedná o spam. Poskytovatel se zavazuje skutečnosti uvedené v tomto ustanovení Uživateli oznámit.

 5. Vzniknou-li Poskytovateli jakékoli náklady v souvislosti se stížnostmi Zákazníků na Uživatele, zavazuje se Uživatel nahradit Poskytovateli tyto náklady a veškerou újmu (škodu i nemajetkovou újmu), která Poskytovateli vznikne.Závěrečná ustanovení

 1. Uživatel prohlašuje, že souhlasí s obsahem těchto Podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na Webových stránkách Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v případě potřeby tyto Podmínky jednostranně změnit. Změnu Podmínek je Poskytovatel povinen oznámit Uživateli písemně nebo e-mailem nejméně 30 dní před vstoupením změny v platnost. Uživatel je oprávněn ve lhůtě do 10 dnů od obdržení zprávy Poskytovatele o změně Podmínek tuto změnu odmítnout a písemně vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Poskytovateli.

 2. Tyto Podmínky a veškeré právní vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem, vzniklé na základě nebo v souvislosti s poskytováním Služby Uživateli, se řídí právem České republiky. Vznikne-li z právního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem spor, je k řešení tohoto sporu příslušný soud České republiky. Místní příslušnost v rámci České republiky bude určena dle sídla Poskytovatele.

 3. Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem, vyřizuje Poskytovatel v souladu s platnými právními předpisy, kdy stížnosti a připomínky může Spotřebitel uplatnit telefonicky na tel. Čísle +420 776 434 488 či e-mailem na e-mailové adrese info@darkobot.cz Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, zejména na Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

 4. V případě uzavření Smlouvy se Spotřebitelem prostřednictvím Internetu nebude uzavřená Smlouva uložena u Poskytovatele a Poskytovatel k ní neumožní Spotřebiteli přístup. Spotřebiteli budou bezprostředně po uzavření Smlouvy prostřednictvím Internetu poskytnuty v elektronické podobě údaje o uzavřené Smlouvě a text Podmínek.

 5. Smlouvu mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem lze uzavřít pouze v českém jazyce.

 6. Obchodní společnost Netsimple Conspiracy s.r.o. je majitel veškerých duševních práv k aplikaci

 7. Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 14.4.2015.